Człowiek jako istota społeczna, żyjąca w grupie oraz ją tworząca, aby móc się rozwijać potrzebuje kontaktu z drugą jednostką. W jego egzystencję wpisana jest bowiem różnorodność uwarunkowana poprzez pochodzenie, przynależność kulturową, społeczną i religijną. To właśnie „odmienność” sprawia, że: nierówni potrzebują siebie, im najłatwiej zrozumieć że każdy jest dla wszystkich
i odczytywać całość,
pisał ks. Jan Twardowski

 

Różnice są zatem potrzebne, stanowią fundament w procesie budowania relacji, zdobywania i wymiany doświadczeń oraz kształtowania pozytywnych postaw - przede wszystkim altruizmu. Zjawisko wzajemnej pomocy jest pojęciem znanym już od starożytności. To przecież wówczas rodzi się filantropia (od greckiego philanthropos – umiłowanie człowieka), która podkreśla wartość takich uczuć, jak: życzliwość, braterska miłość, współczucie oraz inspirowaną tymi wartościami działalność na rzecz drugiego człowieka. Znaczenie bezinteresownego poświęcenia podkreśla także chrześcijańska idea dobroczynności wyrażająca się w miłości wobec bliźniego. Współcześnie, obok pojęcia dobroczynności, filantropii, działalności charytatywnej wykształcił się termin wolontariat (od łac. volontarius, -„dobrowolny, chętny, zgodny z wolną wolą”), obejmujący niemal każdą dziedzinę życia społecznego.

 

Wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji:
dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia
społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu
prowadzi do doświadczania, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha
i daje siebie innym …(Jan Paweł II)

 

Czy we współczesnym świecie jest jednak miejsce na altruizm? Postawa uczniów Zespołu Szkół im ks. Stanisława Staszica w Jeżowem skłania do udzielenia odpowiedzi twierdzącej. Jej wychowankowie poprzez przynależność do Szkolnego Koła Wolontariatu udowadniają, że „jesteśmy sobie potrzebni”. Pod opieką Anny Haduch oraz Joanny Rogali-Laufer młodzi ludzie kształtują empatię, uczą się prawidłowo budować relacje koleżeńskie oraz dostrzegać i reagować na potrzeby innych. Warto w tym miejscu przybliżyć najważniejsze przedsięwzięcia młodzieży Zespołu Szkół w Jeżowem.

Działalność na rzecz innych stwarza możliwość wykazania indywidualnych zdolności
i umiejętności, a także wykorzystania zdobytej wiedzy zawodowej w praktyce. Swoistym sprawdzianem umiejętności stał się udział w projekcie: „Tu mieszkam, tu zmieniam”, który zaowocował wykonaniem prac na rzecz lokalnej społeczności. Do najważniejszych należały: remont Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Narcie, strzyżenie i modelowanie włosów podopiecznym DPS-u. W naturę oddanego wolontariusza wpisana jest także zdolność do refleksji. Czasem sprzyjającym rozważaniom jest niewątpliwie okres przedświąteczny, w którym uczniowie Zespołu Szkół w Jeżowem wraz ze Stowarzyszeniem Motocyklistów Rudnik nad Sanem zorganizowali mikołajkową zbiórkę przyborów szkolnych i słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka
w Rudniku nad Sanem. Praca na rzecz drugiego człowieka wymaga zaangażowania, poświęcenia własnego czasu. Wolontariusze mieli okazję potwierdzić swe oddanie poprzez kiermasz własnoręcznie przygotowanych wypieków. Dochód z ich sprzedaży został przeznaczony dla podopiecznych Schroniska Kundelek w Rzeszowie, a akcja stała się impulsem angażującym całą społeczność szkolną. Zbiórkę wspierali nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele i inni odwiedzający w tym czasie szkołę. Jej uhonorowaniem stał się wyjazd do rzeszowskiego „Kundelka”. Uczniowie podczas wizyty w schronisku uczestniczyli w lekcji poświęconej pracy ze zwierzętami i wyprowadzali jej podopiecznych na spacer. Wyjątkową i zachęcającą do twórczych pomysłów inicjatywą wolontariuszy oraz ich opiekunek stała się organizacja spotkań
z przedszkolakami. Uczniowie przygotowali dla nich wiele atrakcji, zabaw ruchowych i tanecznych oraz zajęcia czytelnicze i plastyczne.

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu w Jeżowem swym zasięgiem obejmuje przede wszystkim lokalną społeczność, należy jednak zaznaczyć, że od kilku lat uczniowie i pracownicy szkoły wspierają także ogólnopolską akcję “Adopcja Serca” koordynowaną przez Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”. Działanie przyjmuje postać pomocy finansowej dla Voninolivie - młodej obywatelki Madagaskaru, która dzięki wsparciu może zaspokoić podstawowe potrzeby oraz zdobywać wiedzę.

Wolontariat jest zatem narzędziem wspierającym proces dydaktyczno-wychowawczy, zachęcającym młodego człowieka do aktywności, pokonywania trudności, a także drogowskazem wskazującym ścieżkę w trudnym okresie dojrzewania.

 

Anna Tomaka

26 kwietnia 2023 roku wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali wiele atrakcji dla przedszkolaków z grupy Sówek z Angielskiego Przedszkola. Dzieci podróżowały między czterema stacjami: zabawy, czytelniczo-plastyczną, fryzjersko-tatuażową oraz torem przeszkód. Na każdej ze stacji dużo się działo, wolontariuszki i przedszkolaki mieli mnóstwo ciekawych rzeczy do wykonania. Zmęczone dzieci wróciły do swojego przedszkola z nagrodami i super wspomnieniami.

W piątek 12 maja 2023 r. w naszej szkole odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Mój region w obiektywie” oraz konkursu multimedialnego „Moja szkoła”. Do dnia 16 kwietnia można było zgłaszać prace fotograficzne i multimedialne, które w ciekawy sposób przedstawiają piękno przyrody i krajobrazu naszego regionu oraz promują naszą szkołę. Spośród zgłoszonych fotografii i prezentacji jury konkursu wyłoniło pięć prac fotograficznych i jedną multimedialną.

Nagrodę główną za zajecie I miejsca w konkursie fotograficznym otrzymała:

Aleksandra Jędrek ze Szkoły Podstawowej w Groblach

Wyróżnienia i nagrody otrzymali:

Oliwia Fila ze Szkoły Podstawowej w Cholewianej Górze

Karolina Piechowska ze Szkoły Podstawowej w Groblach

Kacper Sudoł ze Szkoły Podstawowej w Jeżowem Centrum

Wiktoria Sudoł ze Szkoły Podstawowej w Cholewianej Górze

Wyróżnienia i nagrody w konkursie multimedialnym otrzymały:

Martyna Nienajadło z Zespołu Szkół w Jeżowem

Weronika Ożóg z Zespołu Szkół w Jeżowem

 

Gratulujemy zwycięzcom konkursów!W piątek 21 kwietnia uczniowie naszej szkoły brali udział w etapie regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu Turbolandeskunde. Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego. Jest to już VII edycja tego konkursu organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego pod patronatem Goethe Institut. Do Mielca pojechało 3 finalistów etapu szkolnego, który odbył się w marcu w szkole: Wiktoria Kozara, Weronika Kołodziej i Konrad Bednarz. Do etapu wojewódzkiego przeszły osoby, które uzyskały najwięcej punktów z testu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. W tym roku uczniowie sprawdzali swoje wiadomości na temat Austrii.  Konkurs ma bardzo ciekawą formę ponieważ, uczniowie grupowo odpowiadają na wylosowane pytania, mają również możliwość wyboru stopnia trudności wylosowanego pytania. Nasi finaliści godnie reprezentowali szkołę i wykazali się dużą wiedzą.