W okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 30 września 2023 r. Powiat Niżański realizuje projekt pod nazwą „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem i Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Niżańskim, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół poprzez realizację projektu obejmującego zakup wyposażenia, doradztwo, kursy, zajęcia, wyjazdy i staże dla uczniów.

W roku szkolnym 2021/2022 w działaniach zaplanowanych w projekcie wzięło udział 46 nauczycieli oraz 382 uczniów. W ramach zakupów sprzętu i wyposażenia wsparciem objęto wszystkie szkoły biorące udział w projekcie. Doposażono pracownie zawodowe: programowania, informatyczna, elektryczna, elektroniczna, mechatroniczna, pracownia budowlana i pracowania logistyki, na łączną kwotę 902 564,85 zł.W ramach rozwijania umiejętności uniwersalnych oraz wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów projektu przeprowadzono: - 165 godzin indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, - łącznie 500 godzin kursów zawodowych, zajęć dodatkowych i warsztatów. W ramach projektu zrealizowano również 4 wyjazdy na wyższe uczelnie – zajęcia odbywały się na Politechnice Lubelskiej, Politechnice Rzeszowskiej i Wyższej Szkole Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie (w wyjazdach wzięło udział łącznie 50 uczniów). Ponadto uczniowie mieli 2 wyjazdy do zakładów pracy, łącznie uczestniczyło w nich 16 osób. Dodatkowo 120 uczniów uczestniczyło w płatnych stażach zawodowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, a odbywały się w lokalnych zakładach pracy.

"Powiat Niżański na rzecz uczniów i nauczycieli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem i Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica realizuje projekt o wartości 2 735 869,90 zł (w tym wkład funduszy europejskich to kwota 2 325 489,41 zł). Baza dydaktyczna naszych szkół zawodowych jest ciągle unowocześniana, nauczyciele i uczniowie biorą udział w działaniach, które zwiększają ich kompetencje, podnoszą kwalifikacje oraz pozwalają nabyć doświadczenie zawodowe. To ogromne – wymierne i niewymierne – korzyści dla uczestników projektu oraz Powiatu Niżańskiego – zaznaczył Starosta Niżański Robert Bednarz."