Szanowni Państwo!

Zachęcamy młodzież szkół podstawowych do udziału w XI Podkarpackim Konkursie Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”, który organizuje Zespół Szkół w Jeżowem. Poprzednie edycje tego konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży i objawiły sporo talentów: zarówno w kategorii prozy, jak i poezji.

  0GSD_logo_v4-2022_RESIZED.jpgMłodzi twórcy nie tylko mają szanse zdobyć atrakcyjne nagrody, ale przede wszystkim zyskać fachową ocenę i porady na temat swoich poczynań twórczych. O wyjątkowości tego konkursu decyduje to, że patronat nad nim sprawują Starosta Niżański Robert Bednarz, ogólnopolski kwartalnik literacko-artystyczny „Fraza” w Rzeszowie, rzeszowski oddział Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli. Także jego jurorzy wywodzą się z  kręgu „Frazy”, ZLP i „Witryny”.

   Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i wysłanie utworów poetyckich oraz prozatorskich gimnazjalistów, które są przejawem ich literackich zainteresowań i talentów.

Serdecznie pozdrawiam.
                                                                                              Ryszard Mścisz
                                                           /emerytowany polonista Zespołu Szkół w Jeżowem
                                                                                   i organizator Konkursu/

 

 

REGULAMIN
XI Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych „Gdy słowa dojrzewają”  

 

Ramy konkursowe

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem.

2. Patronat nad konkursem sprawują:

Starosta Niżański Robert Bednarz

Związek Literatów Polskich – Oddział w Rzeszowie

Kwartalnik Literacko-Artystyczny „Fraza” w Rzeszowie

Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli.

3. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych Podkarpacia – zwłaszcza z powiatu niżańskiego, stalowowolskiego oraz powiatów sąsiednich. Mogą w nim wziąć udział jednak także i uczniowie spoza województwa podkarpackiego, jeśli dotrą do informacji o nim, albowiem nie będzie on szczególnie nagłaśniany poza naszym województwem.

4. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej niż klasa VI – jeśli są utalentowani i dość dojrzali literacko. Nie tworzy się jednak w nim dodatkowej kategorii wiekowej, a więc będą oni rywalizować ze starszymi uczniami.

5. Celem Konkursu jest ujawnianie i rozbudzanie talentów literackich młodzieży, kształtowanie przez nią własnego, oryginalnego warsztatu twórczego oraz ułatwienie młodzieży kontaktów z ludźmi parającymi się twórczością literacką – za pośrednictwem konkursowego jury, osób prowadzących w ramach konkursu warsztaty twórcze i ujawniających tajniki poczynań literackich.

6. Konkurs obejmuje twórczość poetycką i prozatorską. Uczestnik wysyła zestaw składający się z trzech wierszy w kategorii A – poezja, lub jeden tekst prozą (opowiadanie, nowelę, fragment powieści) o wymiarze do 5 stron maszynopisu (wydruku komputerowego) w kategorii B – proza. Konkurs nie obejmuje form paraliterackich (felietonów, esejów, reportaży itd.), które trudno byłoby porównać i ocenić w zestawieniu z propozycjami ściśle literackimi. Ze względu na ewentualną możliwość publikacji tekstów w almanachu konkursowym, należy przesłać teksty także w wersji elektronicznej na podany adres organizatora konkursu.

7. Istnieje możliwość udziału ucznia zarówno w kategorii poezji, jak i prozy – jeśli uprawia obie te kategorie i prześle oddzielnie utwory z zakresu tych form literackich.

8. Uczniowie mogą przesłać tylko te utwory, które nie zostały wyróżnione w innych konkursach i nie były drukowane w prasie (nie dotyczy to druku w szkolnych gazetkach).

9. Wszystkie utwory powinny być samodzielne, autorskie – stwierdzenie plagiatu automatycznie eliminuje uczestnika konkursu. Sytuacja taka zostanie nagłośniona – nawet w przypadku, gdyby zostało to ujawnione już po rozstrzygnięciach konkursowych.

10. Hasło konkursowe: „Gdy słowa dojrzewają”, nie określa tematyki utworów, w żaden sposób nie decyduje o ograniczeniach treściowych. Istnieje pełna dowolność w zakresie tematyki, treści zgłoszonych propozycji literackich. Utwory powinny mieć nadane tytuły. Dotyczy to w szczególności prozy. W przypadku utworów poetyckich możliwe jest nadesłanie utworów bez tytułu – jednakże powinny go zastępować wówczas gwiazdki, które oznaczać będą świadomą z niego rezygnację.

11. Jury pod przewodnictwem poetki od lat należącej do Związku Literatów Polskich Oddziału w Rzeszowie, obecnie jego prezesa   – Małgorzaty Żureckiej,  przyzna trzy nagrody główne i szereg wyróżnień w obu kategoriach. Jeśli okaże się, że w którejś kategorii będzie zbyt mało uczestników lub zabraknie tekstów na odpowiednim poziomie, by przyznać główne nagrody i wyróżnienia, jury może którejś z nagród głównych nie przyznać i wskazać minimalną ilość wyróżnień. Możliwe jest także przyznanie większej ilości nagród i wyróżnień w kategorii, która jest licznie obsadzona i utwory do niej zgłoszone są na dobrym poziomie.

12. W konkursie istnieje możliwość przyznania nagród specjalnych ufundowanych przez organizacje patronujące imprezie i wspierające ją, jurorów konkursu oraz dyrektora Zespołu Szkół w Jeżowem.

Zasady uczestnictwa w konkursie

 

1) Każdy uczestnik w terminie do 12 marca 2022 r. przesyła drogą pocztową na adres: Zespół Szkół w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 162a (z dopiskiem na kopercie: „Gdy słowa dojrzewają XI”),  3 utwory poetyckie lub jeden tekst prozą – w czterech egzemplarzach (wydrukach). Powinny one być zapisane czcionką 12. Jednocześnie w tym terminie uczestnik przesyła na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wersję elektroniczną konkursowych tekstów.

2) Na dużej kopercie należy zaznaczyć kategorię (A – poezja lub B – proza) oraz u góry koperty podać GODŁO uczestnika  (wyraz lub wyrażenie, pod którym ukryty jest uczestnik konkursu; jury ocenia utwory anonimowe – prosimy o używanie godła słownego, a nie graficznego).

3) Utwory na wszystkich egzemplarzach (wydrukach) muszą być opatrzone GODŁEM identycznym jak to na kopercie, w której zostaną przesłane (nie należy ujawniać na kopercie ani przy tekstach właściwych imion i nazwisk, czy szkół, do których uczęszczają uczestnicy).

4) Każdy uczestnik konkursu powinien ponadto dołączyć do przesyłki konkursowej zwykłą, małą kopertę, na której będzie zapisane jego GODŁO, zaś w środku dane osobowe uczestnika. Potrzebnymi danymi są: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, adres domowy, telefon kontaktowy lub adres e-mail, nazwisko opiekuna – nauczyciela).

5) Nadsyłając prace, autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych   dla celów niniejszego konkursu.

6) W razie wątpliwości regulaminowych należy skontaktować się z organizującym konkurs emerytowanym polonistą Zespołu Szkół w Jeżowem – Ryszardem Mściszem. Można skontaktować się z nim osobiście (telefon 508551518), dzwoniąc do szkoły w godzinach jej pracy (158794328) lub pisząc na adres e-mailowy organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7) Finał konkursu odbędzie się pod koniec maja 2022 r. Uczestnicy nagrodzeni i wyróżnieni w  XI Podkarpackim Konkursie Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają” zostaną  poinformowani o dokładnym terminie ogłoszenia wyników – finale konkursu i jego programie.