Fundacja Masz Prawo z siedzibą w Tarnobrzegu w związku z powierzeniem wykonania zadania publicznego zleconego i sfinansowanego ze środków Powiatu Niżańskiego w ramach edukacji prawnej na terenie powiatu niżańskiego wynikającej z  przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przeprowadziła wykłady dla uczniów. Wykład odbył się w Zespole Szkół im ks. Staszica w Jeżowem dniu 9 września 2021 r. w godzinach od 8.00 do 12.30. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II technikum, III liceum, III technikum, III technikum po szkole podstawowej oraz II technikum po szkole podstawowej. W ramach spotkania dodatkowo uczniowie mieli możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji z  prawnikiem. Tematyka wykładów: 1. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 2. Mediacja jako sposób polubownego rozwiązania sporu; 3. Zasady ponoszenia odpowiedzialności nieletnich za czyny zabronione pod groźbą kary; 4. Odpowiedzialność Wykłady miały na celu poszerzenie wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych organów ochrony prawnej oraz o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wykłady przeprowadziła adwokat Magdalena Golik-Bigos.