Wszyscy kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty oraz spełniają wymogi formalne zostali przyjęci do Zespołu Szkół w Jeżowem. Prosimy w terminie do 30 lipca 2021r. do godziny 15:00 o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.