Zasady uczestnictwa.

1. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych polskich i polonijnych.

2. Cele :

· upamiętnienie roku Wisławy Szymborskiej poprzez prezentowanie twórczości poetki;

· budzenie zainteresowania poezją przełomu wieków i dziedzictwem kulturowym naszego kraju;

· kształtowanie świadomości kulturowej;

· rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej;

· kształtowanie i utrwalanie ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych;

· dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych;

· dostrzeganie przez uczniów własnych zainteresowań, ich werbalizowanie i rozwijanie;

· rozwijanie kompetencji społecznych poprzez budowanie właściwych relacji interpersonalnych;

· rozwijanie umiejętności samodzielnego prezentowania wyników swojej pracy;

· kształcenie umiejętności systematycznego uczenia się;

· rozwijanie krytycznego myślenia i umiejętności formułowania opinii;

· promowanie inspirujących rozwiązań metodycznych;

3. Forma pracy: recytacje, montaże słowno-muzyczne, nagrania, podcasty, prezentacje, ilustracje, wykonania muzyczne i inne, mające znamiona działań o charakterze kulturalnym.

4. Czas trwania projektu: styczeń 2023 – czerwiec 2023 (w wyjątkowych sytuacjach projekt może być realizowany od września do grudnia 2023, nie dłużej jednak niż trwa rok Wisławy Szymborskiej).

5. Zasady szczegółowe:

· Szkoła, przystępująca do projektu, zobowiązuje się do zrealizowania w podanym terminie przynajmniej jednego działania o charakterze kulturalnym, poświęconego życiu i/lub twórczości Wisławy Szymborskiej.

· Formy i metody realizacji projektu są uzależnione od decyzji szkolnego koordynatora lub koordynatorów projektu w porozumieniu z uczniami.

· Rezultaty pracy publikowane będą w grupie na FB pod nazwą Projekt MISTRZYNI SZYMBORSKA lub na stronach zaangażowanych szkół, a następnie udostępniane w grupie.

· Istotne jest, by w realizację zaplanowanych działań zaangażować uczniów i pozwolić im na współdecydowanie o kształcie wydarzenia.

· Projekt może być realizowany online, hybrydowo lub stacjonarnie.

· Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udział ich dziecka w projekcie oraz publiczne udostępnianie wizerunku ucznia.

· Grupa utworzona na FB służy do wymiany doświadczeń oraz dzielenia się zorganizowanymi działaniami. Zabronione jest w niej stosowanie jakiejkolwiek formy obrażania innych. Niedopuszczalna jest przemoc słowna. Nad porządkiem w grupie czuwają jej Administratorki.

· Dopuszcza się promowanie projektu w mediach lokalnych z zaznaczeniem ich organizatora.

· Każda szkoła, realizująca projekt, otrzyma zaświadczenie uczestnictwa po jego zakończeniu.