Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zsjezowe.neostrada.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Niezgodności lub wyłączenia dotyczące strony internetowej  http://zsjezowe.neostrada.pl/:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących
 • część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań jednostki
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej strona nie jest przystosowana dla urządzeń mobilnych
 • zamieszczone są informacje w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania
 • brak możliwości zmiany kontrastu.

Informacje dodatkowe

W Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica dla adresu  http://zsjezowe.neostrada.pl/  przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Szkolny Zespół ds. Promocji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Piśko .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 15 879-43-28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Adres: Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica, Jeżowe 162a, 37-430 Jeżowe.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 15 879-43-28

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica, Jeżowe 162a, 37-430 Jeżowe. 

Budynek składa się z dwóch części. Obydwa obiekty połączone są łącznikiem z podjazdem dla osób
z niepełnosprawnością ruchową. Podjazd nie jest wyposażony w barierki. 

Teren szkolny posiada parkingi: jeden wzdłuż drogi gminnej od strony wschodniej oraz drugi na terenie szkolnym przy sali gimnastycznej. Obydwa parkingi nie posiadają wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych.

Wejścia do budynku szkoły są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Szkoła nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W części głównej budynku na parterze znajdują się sale lekcyjne, aula, gabinet pomocy przedlekarskiej
i biblioteka. Na I piętrze znajdują się m.in. gabinet Dyrektora Szkoły, sekretariat szkoły, sale lekcyjne oraz księgowość. W części przyziemnej (piwnice) znajdują się szatnie, siłownia, warsztaty zajęć praktycznych, stołówka oraz kotłownia.

Na parterze i I piętrze znajdują się toalety, które nie są dostosowane dla potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

W drugiej części budynku (sala gimnastyczna), który w pełni dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, znajdują się m.in. sala gimnastyczna, szatnie, sanitariaty.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica nie można skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego. Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabo widzących. W Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica nie ma pętli indukcyjnych.